logo         

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Dodavatel

Kateřina Šaldová

sídlem: Brno 63800, Heleny Malířové 160/7
Dodavatel není plátcem DPH.

IČ: 01718258

(dále jen "dodavatel")


Kontaktní údaje
Telefon: +420 608 158 729

Email: dpkozene@email.cz


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
2900428351 / 2010  (Fio banka)

Adresy servisních míst:
Servisní místo je stejné jako adresa provozovny.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.panske-kozene.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, popřípadě je uvedena u každého produktu zvlášť.

Pro objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může kupující ověřit na stránce Doprava poštovné.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky a dodavatel je může změnit bez předchozího upozornění.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení samostatným mailem či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.panske-kozene.cz v sekci "Doprava“ nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "Doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně (hotově) v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo objednávky.

 

Převzetí zboží

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. Při platbě převodem na účet dodavatele, bude zboží odesláno nebo je možné jej vyzvednout osobně, až po připsání platby na účet dodavatele.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována výhradně elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží


Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 14 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus, pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 14 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno nepoškozené, bez známek použití či opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, s původním originálním obalem atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem v délce 24 měsíců.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud není uvedeno, platí automaticky záruční doba v délce trvání 24 měsíců.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl, byla odstraněna pečeť výrobce, došlo k mechanickému poškození zboží, či poškozením výrobku rozporu s rozsahem je použití.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.panske-kozene.cz doporučujeme informovat dodavatele o této skutečnosti a dále postupovat dle vzájemně domluvených podmínek, případně zaslat zboží na adresu provozovny. Pří odeslání zboží dodavateli bez předchozího informování, je nutné, aby zákazník současně zaslal písemně informaci dodavateli o odeslání vadného zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Dopravu reklamovaného zboží k dodavateli hradí a zajišťuje kupující. Není možné zasílat reklamované zásilky prodejci formou dobírky. V takovémto případě zásilka nebude přijata. V případě oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu bez dalších nákladů odesláno zpět spolu s reklamačním protokolem a písemným stanoviskem ke stavu vyřízení reklamace. V opačném případě, kdy se zjistí, že reklamace byla neoprávněná, bude toto zboží spolu s reklamačním protokolem zasláno kupujícímu zpět. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Vystavená faktura nebo daňový doklad dodavatelem, slouží zároveň jako záruční list. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství, které bylo součástí výrobku a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od okamžiku převzetí zboží. V případě, že se tak rozhodnete, si Vás dovolujeme požádat o zaslání e-mailu či dopisu, ve kterém výslovně uveďte, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data převzetí a čísla Vašeho bankovního účtu pro vrácení peněz. Máte-li pořízené zboží doma (již jste ho převzali), zašlete jej spolu s dokladem o koupi a záručním listem zpět na adresu dodavatele.

Vracené zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, oddělitelných součástí a veškeré dokumentace) v původním stavu a původním nepoškozeném originálním obalu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží doporučujeme pro odesílání pojistit. Neodesílejte jej na dobírku, peníze Vám vrátíme převodem na Vámi uvedené číslo účtu.

Zboží zakoupené (i vyzvednuté) v provozovně nebo fakturované (zakoupené) na podnikatelský subjekt, nelze na základě uplatňování výše uvedeného zákona vrátit.


Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení a vrácení zboží. Podrobnosti viz „Postup v případě odstoupení od smlouvy“.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu dpkozene@email.cz nebo písemně na adresu provozovny dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Finanční částka bude vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet spotřebitele.

Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus). Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu dodavateli nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

WWW.PANSKE-KOZENE.CZ

 

Kateřina Šaldová

IČ :01718258

 

Tel :  +420 608 158 729